Arbejdstilsynet - Gruppesamtaler

Arbejdstilsynet - Gruppesamtaler

  • Det skal du vide, hvis Arbejdstilsynet anmoder om at afholde gruppesamtaler på jeres virksomhed

Arbejdstilsynet har altid haft mulighed for at afholde gruppesamtaler med de ansatte ved tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø, men det har tidligere krævet ledelsens samtykke.

I juli 2018 blev det ved lov indført, at Arbejdstilsynet alene kan anvende gruppesamtaler som metode, når det er arbejdsmiljøfagligt begrundet. Det betyder, at gruppesamtaler ikke uden videre kan gennemføres.

Hvis Arbejdstilsynet ønsker at anvende gruppesamtaler som metode, skal tilsynet have en indikation af, at der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø og at problemerne bedre kan afdækkes via gruppesamtaler end ved brug af andre metoder, f.eks. ved blot at benytte observationer, samtaler under rundgang i virksomheden, samtaler med enkeltpersoner eller spørgeskemaer. Indikationen skal være konkret begrundet, og den skal være saglig, faglig og fyldestgørende.

Rettigheder 

Det er ikke muligt at forhindre Arbejdstilsynet i at gennemføre gruppesamtaler, hvis der foreligger den fornødne indikation, men man bestemmer selv, hvor meget man ønsker at medvirke til organiseringen af gennemførelsen.

Arbejdsgiver skal derfor tage stilling til:

  • Om man vil lade gruppesamtalerne foregå i arbejdstiden, og om det skal være med eller uden løn
  • Om man vil stille lokaler til rådighed
  • Om man vil organisere og tilrettelægge grupperne og tidsplanen

Arbejdstilsynet har ved anmodning om afholdelse af gruppesamtaler eller samtaler med enkeltpersoner ikke ret til at standse arbejdet/produktionen, medmindre arbejdsgiveren giver sit samtykke.

Ved afholdelse af gruppesamtaler i virksomhedens åbningstid, må tilsynet derfor indhente ledelsens samtykke eller afholde samtalerne uden for virksomhedens åbningstid. Arbejdstilsynet kan heller ikke kræve, at samtalerne afholdes i virksomhedens lokaler.

Arbejdsgiver har som udgangspunkt ret til at deltage i gruppesamtalen, og Arbejdstilsynet må ikke pr. automatik kræve gruppesamtaler uden arbejdsgivers tilstedeværelse. Arbejdsgiver må også gerne deltage aktivt under gruppesamtalen og kan altså ikke pålægges en observatørrolle.

Arbejdstilsynet kan kun nægte arbejdsgivers deltagelse, hvis de vurderer, at formålet forspildes, f.eks. hvis Arbejdstilsynet vurderer, at de ansatte ikke tør stå frem, hvis arbejdsgiveren lytter med.

Arbejdsgiver har i tilfælde af, at Arbejdstilsynet nægter arbejdsgivers deltagelse ret til at få en begrundelse for, hvilke formål, der ifølge Arbejdstilsynets vurdering risikerer at blive forspildt, hvis arbejdsgiver deltager i samtalen.

Frivilligt for de ansatte at deltage

Det er frivilligt for de ansatte, om de ønsker at deltage i en gruppesamtale eller ej. Arbejdstilsynet kan derfor ikke pålægge de ansatte at deltage.

Begrundelsen for Arbejdstilsynets anmodning om at afholde gruppesamtaler

Arbejdstilsynet vil typisk anmode om at afholde gruppesamtaler med de ansatte, hvis tilsynet har modtaget en klage, eller hvis der i forbindelse med et risikobaseret tilsyn er observeret forhold i det psykiske arbejdsmiljø, som tilsynet gerne vil afdække nærmere. Herudover kan anmodningen også opstå på baggrund af data fra skriftlige kilder, f.eks. fra virksomhedens tilgængelige materiale i form af arbejdspladsvurdering, sygefraværsstatistik og trivselsundersøgelser eller arbejdsskadedata.

Indikationskravet vil kun være opfyldt, hvis Arbejdstilsynet har fået tilstrækkelige oplysninger om et konkret arbejdsmiljøforhold til, at det sagligt og fagligt kan begrunde en udvidet dataindsamling. Det kræver som udgangspunkt mere end en enkelt datakilde.

Arbejdstilsynets fremgangsmåde

I forbindelse med anmodningen vil Arbejdstilsynet beskrive, hvilke områder på virksomheden, de ønsker at tale med ansatte i samt et antal. De vil ligeledes komme med et udkast til en plan for gennemførelsen – tid, antal og indledende/afsluttende møde med ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdstilsynet vil opfordre til, at virksomheden selv adspørger de ansatte, om de vil deltage, stiller lokaler mv. til rådighed.

Arbejdstilsynet sender forud for samtalerne en beskrivelse af samtalens forløb, som de vil opfordre virksomheden til at videreformidle til de ansatte. Vær opmærksom på, at beskrivelsen ikke forefindes på andre sprog end dansk. Ved behov for information på andre sprog kontakt da Arbejdstilsynet og hør om mulighederne.

Har I spørgsmål, kan I kontakte Arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Erhverv på tlf. nr. 33746000.