Fornyelse af Vinduespolereroverenskomsten

Vinduespolereroverenskomsten indgår som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden netop har fremsat på det private arbejdsmarked.

Overenskomsten er således ikke endeligt vedtaget endnu, hvorfor virksomhederne skal følge den gældende overenskomst for 2020-2023, frem til mæglingsforslaget er vedtaget. Regulering af løn, tillæg mv. skal ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når overenskom-sten/mæglingsforslaget er endeligt vedtaget. Afstemning om mæglingsforslaget forventes afsluttet i april 2023.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de mest fremtrædende punkter ved aftalens fornyelse.

Dansk Erhverv Arbejdsgiver vil informere nærmere, når overenskomsten er endeligt vedtaget. For yderligere information se www.danskerhverv.dk.

Overenskomstens varighed

Der er indgået aftale om en 2-årig overenskomstperiode. Overenskomsten løber derfor fra den 1. marts 2023-28. februar 2025.

Løn og betalingssatser

Der er for en sjælden gangs skyld justeret på minutfaktoren, hvilket har medført en tilsvarende lavere stigning på timetillægget. Løn og betalingssatser stiger således:

§3 Tidløn, Stk. 1

Normallønnen for øvede udgør

Pr. 15. marts 2023: kr. 149,18

Pr. 15. marts 2024: kr. 154,93

§3 Tidløn, Stk. 2

Grundlønnen for uøvede udgør

Pr. 15. marts 2023: kr. 146,97

Pr. 15. marts 2024: kr. 152,72

§5 Akkordløn, Stk. 5

Minutfaktoren udgør

Pr. 15. marts 2023: kr. 1,56

Pr. 15. marts 2024: kr. 1,58

Timetillæg udgør

Pr. 15. marts 2023: kr. 46,34

Pr. 15. marts 2024: kr. 50,05

Lokalløn

Der er fortsat mulighed for at indgå aftale om lokalløn, således at lokalløn pr. time kan udgøre op til kr. 2,50 pr. time.

Bidragsforhøjelse

Bemærk venligst, at bidragsforhøjelsen på den særlige opsparing først sker i marts 2024.

Ikke-pensionsberettigede medarbejdere

Pr. 15. marts 2024 stiger særlig opsparing med 2,0 procentpoint, således at bidraget udgør i alt 9,0 pct. af den ferieberettigede løn.

Pensions-berettigede medarbejdere

Pr. 15. marts 2024 stiger særlig opsparing for pensionsberettigede medarbejdere med 2,0 procentpoint, således at bidraget udgør i alt 8,89 % af den ferieberettigede løn.

Frister for medarbejderens frie valg

Medarbejderen kan fortsat disponere over midler på særlig opsparing til fravær. Midler, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden på følgende måder:

Midler på særlig opsparing ud over 4 procentpoint udbetales løbende sammen med medarbejderens løn. 

For så vidt angår de 4 procentpoint på særlig opsparing, opgøres saldoen og vil blive udbetalt ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden.

Ret til løbende udbetaling

Den enkelte medarbejder og virksomheden kan fortsat aftale, at det samlede bidrag til særlig opsparing udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året ved udgangen af juni og ved kalenderårets udløb.

Søgnehelligdagsbetaling

Det udbetalte á conto beløb på søgnehelligdage stiger pr. 15. marts 2023 med 50 kr. til 950 kr. for fuldtidsansatte.

Pension

Satserne for pensionsbidraget omlægges den 1. juni 2023, således at virksomheden indbetaler 2 procentpoint mere til pension, mens medarbejderen betaler 2 procentpoint mindre. Bidragene udgør fra denne dato følgende:

Virksomhedens bidrag

Lønmodtagerens bidrag

Pensionsbidrag
 i alt

10,09 pct.

2,0 pct.

12,09 pct.

Pension af feriepenge omfattet af feriegarantiordning

Det præciseres, at pension af feriegodtgørelse til medarbejder beregnes i takt med, at feriegodtgørelse optjenes, og at det er uden betydning, at feriegodtgørelsen først beskattes, når den udbetales til medarbejderen.

Barsels- og forældreorlov

Frem til den 1. juli 2023 følges principperne i aftalen om overgangsordning aftalt mellem DA og FH, hvorved overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses til de nye orlovsperioder i barselsloven. Læs mere herom her: Aftale om overgangsordning for løn under barsel på DA/FH- overenskomstområdet (danskerhverv.dk)

For børn født eller modtaget den 1. juli 2023 eller senere ydes der løn i yderligere 4 uger i perioden efter den 10. uge efter fødslen (tidl. forældreorlov). Af de 4 uger øremærkes 2 uger til far/medmor, mens de resterende uger kan fordeles mellem forældrene.

Samlet set giver det ret til 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet/modtagelsen modsat de 32 uger, som gælder i dag.

Forhøjet bidrag under barselsorlov

På grund af den nye barselsorlov og forkortelsen af barselsorloven fra 14 til 10 uger, jf. ovenfor, ændres den ekstra pensionsbetaling til moderen for børn født eller modtaget 1. juli 2023 eller senere til følgende:

Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned:                    18,45/2.957
Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned:                    3,69/592
Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 22,14/3.549

Udvalgsarbejde

Parterne er enige om, at der nedsættes et arbejdsudvalg, der skal udarbejde forslag for opmålingssystemet, uddannelse og fastholdelse.

Resultatet af udvalgsarbejdet skal som udgangspunkt være omkostningsneutralt. Udvalget skal bestå af erfarne medlemmer med kompetence på området, og medlemmerne i udvalget kan udskiftes i forhold til de enkelte af ovenstående emner.

Udvalgsarbejdet skal være afsluttet den 1. april 2024.

Lokalaftale: Fravigelse af ferielovens varslingsregler ved ferie på forskud

Som fravigelse af ferielovens §7 om ferie på forskud og principperne i ferielovens §15 kan der indgås lokalaftale om ferie på forskud og varsling af ferie, der ikke er optjent på afholdelsestidspunktet. Lokalaftalen skal være skriftlig.

Lokalaftale: Overførsel af ferie

Adgang til overførsel af ferie forenkles, så overført ferie ikke nødvendigvis skal være afholdt senest 2. ferieår efter, at ferien er blevet overført.

Styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle

Det præciseres, at valg af tillidsrepræsentanter foregår i arbejdstiden. De nærmere omstændigheder for valghandlingen aftales lokalt mellem ledelsen og medarbejderne.

Tillidsrepræsentanten gives mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere, f.eks. i forbindelse med en introduktionsdag for nye medarbejdere, når en virksomhed har ansat et vist antal nye medarbejdere, eller med en fast frekvens.

Kompetencefonden

Støtten til selvvalgt uddannelse fra Kompetencefonden hæves til 100 pct. af sædvanlig overenskomstmæssig løn.

Bidrag til Uddannelses- og Samarbejdsfonden

Bidraget til Servicebranchens Uddannelses- og samarbejdsfond forhøjes fra 2. kvartal 2023 med 0,1 kr. til 0,45 kr. pr. præsteret arbejdstime.