Orientering om jul og nytår

Der gælder særlige forhold under jul og nytår i henhold til Serviceoverenskomsten.

Juleaftensdag den 24. december er en hel fridag med fuld løn. Det er en betingelse for betalingen, at der er lidt et indtægtstab. Såfremt der denne dag forlanges udført arbejde juleaftensdag, betales der – ud over ovennævnte – sædvanlig løn tillige med et tillæg iht. Serviceoverenskomstens § 18, stk. 2.

Nytårsaftensdag den 31. december har medarbejderne ret til at få udbetalt et forskudsbeløb på kr. 875,00 for fuldtidsansatte (gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer) og kr. 500,00 for deltidsansatte efter reglerne i Serviceoverenskomstens § 37.

BEMÆRK: Ændringen af ferieloven har medført, at eventuelt restbeløb på SH-kontoen skal udbetales sammen med lønudbetalingen for december.

Med december-lønnen kan der i 2022 blive tale om forskudsbeløb for søgnehelligdage for følgende dage: 2. juledag mandag den 26. december 2022 og Nytårsaftensdag lørdag den 31. december 2022.

BEMÆRK: For vinduespolerer er 24. og 31. december begge almindelige arbejdsdage.

Virksomhederne på fritvalgsoverenskomsten skal være opmærksomme på § 22 i overenskomsten. Den siger, at virksomheden efter drøftelse med de ansatte skal beslutte, hvilke tre af de fire dage, der skal betragtes som søgnehelligdage i det kommende kalenderår. De fire mulige dage er 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. Tre af dagene betragtes som søgnehelligdage, mens den sidste betragtes som en normal dag.

Sammen med lønnen for december skal medarbejderne have udbetalt saldoen på deres fritvalgsordningsopsparing.

Nytårsdag 2022
Nytårsdag falder på en lørdag i 2022, og der ydes forskudsbeløb for søgnehelligdage, jf. serviceoverenskomstens § 17, stk. 2. Forskudsbeløbet er blevet udbetalt med december-lønnen.