Persondatapolitik


Danske Services Persondatapolitik

Danske Service (cvr. nr: 12524374) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig og din virksomhed. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i dette dokument.

I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager samt hvilke rettigheder, de personer, som oplysningerne vedrører, har. Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen. Nedenfor kan du derfor læse om, hvilke personoplysninger vi indsamler og behandler, til hvilke formål vi behandler oplysningerne og retsgrundlaget for behandlingen.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af Danske Services hjemmeside

Når du benytter hjemmesiden www.danskeservice.dk indsamler vi automatisk en række oplysninger, bl.a. nyhedsbrevs- og arrangementstilmeldinger (navne, e-mailadresser, telefonnummer og fysiske adresser) og oplysninger afgivet via kontaktformular.

 • Formålet med indsamlingen er at tilbyde den bedst mulige service til brugerne af hjemmesiden og medlemmerne af Danske Service, samt at optimere hjemmesiden.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b

Behandling af personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af e-mail til Danske Service

Når du sender en e-mail til Danske Service, info@danskeservice.dk, behandler vi dine personoplysninger. Dette er nødvendigt, for at kunne håndtere mailen.

 • Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at kunne håndtere den mail du fremsender, herunder besvare den eller på anden vis håndtere dit formål med at fremsende mailen til os.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indmeldelse i Danske Service

Når du melder din virksomhed ind i Danske Service, er det nødvendigt, at virksomheden afgiver en række personoplysninger om bl.a. ansatte i virksomheden.

 • Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er, at få medlemskabet registreret korrekt, samt at sikre, at der er registeret de rette kontaktpersoner.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med billeder

I forbindelse med møder og andre arrangementer, der bliver afholdt af Danske Service, kan der blive taget fotografier, eksempelvis situationsbilleder. Danske Service kan endvidere vælge at tage portrætbilleder af bestyrelsesmedlemmer. Billederne vises på Danske Services hjemmeside og/eller på Facebook, LinkedIn, Twitter. Der indhentes særskilt samtykke til portrætfotografier.

 • Formålet med indsamlingen af personoplysninger i form af billeder er at kunne anvende billeder i markedsføringen af foreningen og profilering af foreninger udadtil.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrev mv.

Danske Service medlemsvirksomheder modtager automatisk vores nyhedsbrev på den eller de e-mailadresser, der er blevet oplyst bl.a. ved indmeldelsen i Danske Service. Andre kan have tilmeldt sig nyhedsbrevet på anden vis. Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet, og hvilke artikler du klikker på mv.

 • Formålet med indsamlingen er at kunne levere nyhedsbreve og bringe nyheder, der er relevante for læserne og at markedsføre medlemstilbud.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

Typer af personoplysninger der bliver behandlet

Danske Service indsamler og behandler almindelige personoplysninger. Det gælder oplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fotos, samt generelle virksomhedsoplysninger. Derudover indsamler og behandler Danske Service, i forbindelse med afholdelse af arrangementer, følsomme oplysninger vedrørende eventuelle allergier.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger kan, i relevant omfang, videregives til ansatte hos Dansk Erhverv. Der kan også videregives personoplysninger, hvis dette følger af lovgivningen eller er et krav for at kunne leve op til en kontraktuel forpligtelse.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Generelt slettes personoplysninger, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede. Et væsentlig formål med behandlingen er at sikre bedst mulig service overfor medlemmerne. Så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at Danske Service kan overholde Danske Services forpligtigelser jf. vores vedtægter, samt så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen eller kontrakter, vil oplysninger blive opbevaret.

Danske Service opbevarer personoplysninger om

 • Hvilke møder og arrangementer medlemmet og medlemmets ansatte har deltaget i.
 • Navne i referater fra møder. Referater fra den årlige generalforsamling publiceres på Danske Service hjemmeside.
 • Personoplysninger indsamlet til brug for indmeldelse.

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne

Danske Service har via Dansk Erhverv vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger. Danske Service og Dansk Erhvervs medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Danske Service følger Dansk Erhvervs persondatapolitik, som du kan læse her:

https://www.danskerhverv.dk/persondatapolitik

Registreredes rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage

 • Hvis Danske Service behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophører den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.

Danske Service

Børsen c/o

Slotsholmsgade 1

1217 København K

CVR-nr.: 12524374

Telefon:  3374 6381

E-mailadresse: info@danskeservice.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledninger, som du kan hente på Dansk Erhvervs hjemmeside: https://www.danskerhverv.dk/radgivning/persondata-kunder/officielle-vejledninger/

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du finde kontaktoplysningerne på www.datatilsynet.dk.

Ændringer i persondatapolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du kunne se versionsnumrene nedenfor.

Senest opdateret d. 1. april 2022